Poľovnícka legislatíva

Stanovy PZ Ondava schválené VČS 23.02.2013

Stanovy PZ Ondava - nové upravené.doc (389 kB)  

Nový zákon o poľovníctve

  Zaobchádzanie so strelnou zbraňou (1)               Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou (ďalej len „zbraň“) a strelivom podľa osobitného predpisu29) a tohto zákona tak, aby...

Vyhláška k novému zákonu o poľovníctve

  VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve   Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení...

Disciplinárny poriadok

 Stíhanie disciplinárnych previnení od nadobudnutia platnosti a účinnosti zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve do schválenia Disciplinárneho poriadku Slovenskej poľovníckej komory   Podľa § 49 ods. 1, ako i § 77 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve Disciplinárna komisia...

Zákon o zbraniach a strelive

  Z Á K O N o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.     Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:   Čl. I   PRVÁ ČASŤ   Základné ustanovenia   § 1 Účel...

Novela zákona o zbraniach a strelive

 92 ZÁKON z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších...

Poľovnícky poriadok

Konečné znenenie publikované ako príloha číslo 2 k Stanovám SPK.   Článok 1 Povinnosťou každého poľovníka je dodržiavať tradičné poľovnícke zvyky a obyčaje, zoznámiť s nimi začínajúcich poľovníkov a dbať, aby si ich osvojili. Článok 2 Ak poľovnícky hosť dostane pozvanie na...

Stanovy SPK

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Stanov SPK, ktoré budú schválené na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Stanov SPK bol predložený rade SPZ  dňa 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky pripomienky na dopracovanie Stanov SPK....

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu k 7.11.2009

  Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu (úplné znenie)   Prvá časť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   § 1 Názov a poslanie 1.        Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve...

Disciplinárny poriadok SPK-pripomienkové konanie

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Disciplinárneho poriadku SPK, ktorý bude schválený na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Disciplinárneho poriadku SPK bol predložený rade SPZ  dňa 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky...
1 | 2 >>