História.

História.

      Prvá zmienka o tom, že obec Duplín patrila medzi poľovnícke obce,  pochádza z roku 1961, kde na zozname poľovníckych obcí pre Jednotu Stropkov je uvedená spomedzi 38 poľovníckych združení aj obec Duplín. Tento zoznam je schválený predsedníctvom Okresného výboru Československého sväzu dňa 22. 3. 1961. Pod názvom Poľovnícke združenie Duplín-Stavlenec sa uvádza združenie od roku 1964 je uvedené ako PZ Duplín- Stavlenec s povoleným odstrelom 20 ks zajačej zveri. Pre obdobie rokov 1964-1967 sa nezachoval žiaden záznam o vývoji resp. o ďalšej činnosti PZ Duplín-Stavlenec.  Z ústneho podania však vieme, že PZ Duplín-Stavlenec bolo súčasťou PZ Kančov Potok so sídlom v Stropkove.

Prvá zmienka o existencii samostatného PZ s názvom Ondava pochádza až z roku 1968 a tento rok je považovaný členmi PZ Ondava za rok založenia, resp. vzniku PZ Ondava so sídlom v Duplíne. Prvým predsedom združenia bol Jozef Kuruc st. a združenie malo približne 10 členov. Zakladateľmi PZ boli Jozef Stašeľ st., Jozef Stašeľ ml., Juraj Braslavslý, Juraj Reňak, Štefan Šimonič, Dušan Šimonič, Jozef Kuruc st., Ján Bobák, Michal Petrovský, Juraj Petrovský. Neskôr do združenia vstúpili Ján Jurko, Juraj Fajak, Michal Janočko, Andrej Drotár, Jozef Gostič, Ing. Ladislav Choma a Ján Gut.  V roku 1974 bola členmi združennia postavená zrubová chata v časti revíru Stavlenec medzi obcami Duplín a Potoky.        

Rok 1975 bol poznačený tragickou udalosťou, ktorá sa odohrala pri presune poľovníkov do revíru, kedy si Jozef Stašeľ ml. spôsobil smrtelné zranenie vlastnou poľovnou zbraňou. Priemerný plán lovu v 80.-90. rokov bol 10 ks jeleňovm, 10 ks jelenic, 10Ks srncov, 12 ks sŕn a okolo 18 ks diviačej zveri. Okrem starostlivosti o zver, srdcovou záležitosťou sa stala výstavba novej poľovníckej chaty. Po zhromaždení základnej projektovej dokumentácie stavba začala 5. mája 1987 vydaním stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu vypracoval člen združenia Michal Bujdoš. Hlavným koordinátorom stavebných prác a zároveň stavebným dozozom bol diplomovaný stavebný inžinier Andrej Prusák. Poľovnícka chata bola postavená svojpomocne v rámci brigadnickej činnosti, na ktorej v tom čase participovali všetci členovia ,ale aj kandidáti združenia. Záverečné práce boli dokončené v roku 1992 a v to istom roku sa začala chata aj užívať.                                          

V rokoch 1994- 1995 bolo združenie v nečinnosti z dôvodu nových vlastníckých vzťahov. Ľady sa podarilo prelomiť až v máji 1996, kedy bolo vydané rozhodnutie o vytvorení nového poľovného revíru Ondava o výmere 2318 ha. V súčastnosti má zdrženie 31 členov poľovníkov, ktorí sú rozhodnutí tvoriť  dejiny ďalšej existencie PZ Ondava. Do ďalšieho desaťročia cheme vykročiť a jasnými cieľmi a perspektívami- nestále vytvárať lepšie pre lesnú zver, zvyšovať kmeňové stavy zveri, pracovať na projekte lepšieho zazverenia revíru a cieľom dosiahnutia optimálnych stavov zveri, skvalitňovať vzdelanostnú úroveň členov, naďalej vytvárať čo najlepšie vzťahy medzi poľovníkmi, zachovávať kultúrne a poľovnícke tradície našich predkov atď. Sme presvedčení, že sv. Hubert, patrón poľovníkov, nám v tejto činnosti bude oporou. Našim odkazom pre mladších a nastavajúcich poľovníkov je výrok Eleanor Rooseweltovej: Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov.